franchise alana yararlari

franchise alana yararlari adina sizlere bir kac gorsel gosteriyor franchise alana yararlari icin ornekler sunuyoruz franchisingaein hazla yayganlaaymasandaki en anemli etken hem alana hem de verene saayladaaya benzersiz avantajlardar bunlarkendi iayini kurmakfranchise alan kendi iayinin patronu olmakta sadece kendisi iain aalaaymaktadar bunun saayladaaya maddi avantajan atesinde getirdiayi motivasyon sistemin motorunu oluayturmaktadar aay sahibi yataram yaptaayandan iayin her aayamasayla ilgilenmekte paranan kaynaaya olan maayterilere daha yakandan eayilmekte her tarla verimsizliayi gidermeaye aalaaymakta gerekirse uzun saatler aalaaymaktadar sistemin paraasa olmakfranchise alan kendini ve aalaaymalarana marka ve sistem ile batanleaytirmektedir bir takaman paraasa olma duygusuyla iayine saralmaktadar bu ayekilde kurum kaltarana benimsemekte aklana yatmayan veya zoruna giden iayleri bile kolayca kabullenmektedir denenmiay kanatlanmaay iayfranchise alan giriaytiayi iayin geleceayi konusunda endiaye taayamamaktadar anceden baayka ve benzer pazarlarda denenmiay baayarala olduayu taketiciler tarafandan tutulduayu fiyatanan kabul gardaaya kanatlanmaay bir iaye giriaymektedir yaksek standartlarfranchise iayletmeler aoayunlukla sektarlerinin astande aran ve hizmet standartlara getirmektedirler baayamsaz aalaayan bir kaaak iayletme sahibinin ayarmasa mamkan olmayan parasal ve insan kaynaklara ile sistem geliaytirilmekte standartlar belirlenmektedir tananmaay markasatalan aran veya hizmetin potansiyel maayteriler tarafandan derhal farkedilmesi hatarlanmasa tercih edilmesi marka sayesinde olmaktadar kendi adayla iay yapan bir kaaak iayletmecinin yallar iainde ancak yakan aevresinde saaylayabileceayi etki franchise iayletmelerde tabela asaldaaya gan saaylanmaktadar bilmediayi iaye girebilmeaoayu yataramca iain bildiayi iayi yapma zorunluluayu ciddi bir engeldir giriayimci aeoeen iyi iay bildiayin iaytirae azdeyiayine uygun olarak karla olmasa bile babasanan iayini yaratmek aaraklaktan beri aayrendiayi iaye giriaymek tesadafen puanana tutturduayu fakaltenin branayanda aalaaymak vb zorunda kalmaktadar oysa franchise alandaayanda hia anlamadaaya ama iyi olduayuna veya gelecekte olacaayana inandaaya bir sektare geaebilmektedir baaylangaa eayitimifranchise alandaayanda yataramca iayi bilmese bile franchise verenin saayladaaya baaylangaa eayitimi ile iayletmeyi yaratecek temel bilgileri edinecektir alerleyen zaman iainde kazanacaaya deneyimle karlalaayana artaracaktar eleman teminifranchise veren aoayunlukla gereken elemanlar iain de eayitim vermekte olduayundan eleman temini kolaylaaymaktadar franchise iayletmelerden birine baayvuran ihtiyaa fazlasa eleman diayerine yanlendirilebilmektedir franchise iayletmelerden birinde yoayun iay olduayunda iayi yavaay olan bir diayerinden eleman alabilmektedir eleman aradaayanda aalaayanlar daha bayak bir gaven ve istekle baayvurmaktadarlar elemanlar daha sistemli aalaaytaklarandan ve daha saka denetlendiklerinden daha iyi aalaaymakta ve kalaca olmaktadarlar mali ve hukuki destekkaaak iayletmelerin genellikle takaldaklara ve zayaf kaldaklara iki konu mali ve hukuki danaaymanlaktar franchise veren zaten mevcut olan kadrolara ile aoayunlukla birbirinin ayna sorunlarla gelen franchise alanlara mali ve hukuk uzmanlara eliyle danaaymanlak vermektedir teknolojik geliayimfranchise veren rakiplerine karaya sarekli aretim ve hizmet tekniayini geliaytirme maliyet daayarme yataram azaltma verim yakseltme kalite artarma maayteri beklentilerini saptama maayteri memnuniyetini saaylama aalaaymalara iaindedir tek bir kaaak iayletmenin vakit ve para ayarmasa mamkan olmayan bu tar aalaaymalar franchise zincirlerde saradan aalaaymalar olarak yapalmaktadar bu sayede baayamsaz aalaayan rakipleri ayna kalarken franchise iayletmeler sarekli yenilenmekte ve geliaymektedirler yer seaimiyer seaimi bir iayletmenin en anemli kararadar nerede aaalarsa ne kadar ciro ve kar yapalabileceayini bilen uzmanlar tarafandan yapalacak araaytarma yanlaay yer seaimini anleyecektir baayamsaz yataramcalar genellikle bataelerine uyan yeri seaerken franchise iayletmeler genellikle iaylerine uyan yeri seamektedirler aayin azellikleri ve gerekleri konusunda edindikleri deneyim bu alanda yardamca olmaktadar verimli ortak reklamfranchise veren genellikle franchise alanlardan topladaaya reklam fonu ile merkezi reklam yapmaktadar aoeranmarka franchise sistemlerinde franchise verenin reklama kendi bataesinden yaptaayana da sak rastlanmaktadar her durumda kaaak iayletmelerin tek baaylarana yapamayacaaya miktarda ve verimlilikte reklam yapalmaktadar verimli yerel tanatamfranchise alanlar kendi yakan aevrelerinde kendilerini nasal tanatacaklara konusunda da bilgilendirilmektedirler onlara saaylanan reklam malzemesi arn video dan kart broayar prospekt vs anerilen tanatam yantemleri baayka franchise alanlaran uyguladaaya yerel tanatam etkinlikleri yol gasterici olmaktadar denetlenmefranchise verenin sistemi koruma adana yaptaaya sarekli denetimler franchise alan azerinde bir baska ve yaptaram gibi garanse de aslanda anemli bir avantajdar franchise alanan fark edemediayi verimsizlik harsazlak yanlaaylak ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya aakmakta ve giderilmektedir kendini karayalaaytarabilmefranchise alan iayletme karlaayane kapalarak iayletmesinin eksiklerini ve yanlaaylarana garmeyebilir diayer franchise alanlarla kendini karayalaaytarabileceayi iain bu hatalara fark etmesi ve doayru anlemleri almasa kolaylaayacaktar arneayin iaeri giren maayteri sayasa daayakse vitrini deayiaytirmek girenlerin satan alma orana daayakse satacalarana motive etmek birim harcama daayakse paket promosyon yapmak gandeme gelebilir oysa kendini karayalaaytaramayan iayletmeci sadece aeoeiayler kataae demekle yetinecek ve ne yapmasa gerektiayini bilemeyecektir yanetim tekniklerifranchise alanlar genelde aeoeesnafae tanamana uyan kaaak iayletmecilerdir aayletme teknikleri konusunda aok azanan eayitime veya deneyimi vardar franchise verenin sistem kapsamanda getirdiayi uygulamalarla franchise alanlaran ileri yanetim tekniklerini uygulamalara saaylanmaktadar arneayin eleman alarken yapalacak malakat ve sorulacak sorular prim verirken uygulanacak kriterler ve oranlar pazarlamada kullanalacak yantemler fazla mesai yapap yapmamaya karar vermede kullanalacak tablolar vb bu kapsamda kullanalan ileri yanetim teknikleridir raporlamakaaak iayletmelerde aoayunlukla hia raporlama yapalmadaaya defterlerin bile daayarada usulen tutulduayu bilinen bir geraektir franchise iayletmelerde genellikle her tarla faaliyet gelir ve gider raporlanmaktadar etkin yanetim iain ayart olan bilgi birikimi bu ayekilde saaylanmaktadar arneayin maayteri yaayalma saatleri hammadde stoku danaay saresi reklam harcamalaranan sataaylara etkisi vergi ancesi net karan aylara gare dakama vb gibi bilgiler elde olursa yanetim kolaylaayacak ve etkinlik kazanacaktar daayak yataramfranchise iayletmeler ayna yatarama defalarca tekrarlamaktadarlar bu nedenle yapamda kullanalacak malzeme aalaayacak usta proje ekipman vb gibi masraflar iain defalarca pazarlak yapalmaay ve sarekli aalaayma iaine girilmiay olacaktar bu nedenle hem daha ucuz hem de daha uzun vadeli satan alma yapalabilmektedir geraekai zaman planakaaak iayletmelerin bir diayer sorunu da bir tarla bitmeyen dekorasyon baayanda durmayanca aalaaymayan ustalar alanamayan izinler ve sarekli ertelenen aaalaay tarihidir franchise iayletmelerde defalarca tekrarlanan aaalaay iaylemleri uzmanlaaymaay kiayiler tarafandan desteklendiayinden inayaat tesisat makine alama montaj vs hazla bir zaman plana iainde yapalar aayletme iain gerekecek izinler ve ruhsatlaran da prosedara bilindiayinden hazla ve sorunsuz olarak alanarlar bu nedenle franchise iayletmeler dakkanan kiralanmasandan sonra aok kasa bir sarede faaliyete geaerler franchise alanan karlalaaya aaasandan kira eleman gibi masraflar sarerken bir an ance para kazanmaya baaylamasa hayati anemdedir geraekai yataram planakaaak iayletmelerin yataram aayamasanda yaayadaklara diayer bir sorun da planladaklara yataraman her zaman astane aakmalaradar aoayunlukla sanarla miktarda sermaye ile baaylanan yataram bazen tam ihtiyatlaran takenmesine ilave boralanmaya neden olabilmektedir franchise alanlar ise franchise veren tarafandan angaralen proje aeraevesinde nereye ne kullanacaklarana kime kaaa yaptaracaklarana ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya baaylayacaklarana bilirler yaptaklara yataram ve iayletme planlara aoayunlukla tutar ucuz satan almafranchise zincirlerin taketimleri tek iayletmeninkinden aok fazla olduayundan satan alma aayamasanda anemli indirim ve vadeler alanmaktadar bazen bu durumun tersi de yaayanmakta franchise veren tarafandan alanan indirimlerin franchise alanlara yansatalmadaayana veya kendisi bizzat aretici olan franchise verenin franchise alanlarana piyasa fiyatanan azerinde satmaya aalaaytaayana rastlanmaktadar bu gibi durumlar geraekten istisnadar ve saaylakla bayamek isteyen franchise zincirlerinin en aok dikkat etmesi gereken konularan baayanda franchise alanlaran satan alma avantajana paylaaymalarana saaylamak gelmektedir hazla karlalaaya geaiayher yeni aaalan kaaak iayletmede bir sare iayler yavaay gider maayterilerin yeni iayletmeyi fark etmeleri denemeleri tekrar gelmeleri birbirlerine tavsiye etmeleri yani aeoeayaklaranan alaaymasaae genellikle bir veya iki sezon geamesi ile mamkan olur franchise iayletmelerde ise maayteri tanadaaya markaya yakananda gardaayande derhal girmekte istenen cirolara aok kasa sarede ulaayalmaktadar franchise iayletmelerin saklakla yaptaaya gibi aeoegrand openingae yani gaala bir aaalaay tanatama yapaldaayanda ise istenen karlalak derhal yakalanmaktadar yataraman geri danaaya aalaayanlaran morali maayterilerin sarekliliayi aaalarandan bu hazla baaylangaa son derece anemlidir maayteri baaylalaayamaayteri franchise iayletmede anceden denediayi memnun kaldaaya ve tekrar seatiayi hizmeti bulmaktadar aoayunlukla tesadafen deayil isteyerek ve seaerek iaeri girmekte her iayletmede de alaaytaaya hizmeti aynen bulmaktadar bu nedenle franchise iayletmelerin maayterisi bayak oranda aeoesadakae maayteridir ekonomik krizden yeni rakiplerin taremesinden rakiplerin reklamlarandan fazla etkilenmez sadak maayteri bir iayletmenin sahip olabileceayi en deayerli sermayedir atibarfranchise alan kendi adana iay yapayor olmakla birlikte tananan bir markaya temsil etmektedir bunun itibarana ve etkisini hemen her alanda hissedecektir bankasa tedarikai firmalara ev sahibi aalaayanlara maayterileri devlet daireleri vb ona kendi markasayla yapacaaya bir iayte olabileceayinden daha fazla ilgi ve azen gastereceklerdir kredi teminifranchise alan yatarama iain kendi adana kredi istediayinde marka da kendisi ile birlikte deayerlendirmeye alanmaktadar bankalar veya leasing firmalara alkemizde henaz franchise alanlara aok farkla davranmamakta istedikleri teminatlara aynen talep etmektedirler baza franchise verenlerin ise kredi ve leasing kullanmada franchise alanlarana destek olduklara daayak teminat verdirdikleri hatta kefil olduklara yaayanan arneklerdir balge korumafranchise alan aoayunlukla belli bir coayrafi balgede saz konusu marka ve sistemi tek baayana temsil etme gavencesini almaktadar bu bir anlamda balgesel bir tekeldir en azandan kendi markasayla bir rakibin karayasana aakmayacaayana aalaaytaaya takdirde kendisini doyuracak bir balgesi olduayunu bilmektedir anlaaymafranchise veren ile alan arasanda yapalan anlaayma genellikle uzun sarelidir franchise alan bu sare boyunca haklarana sahip olacaayana bilir hayatana buna gare yanlendirebilir daayak riskfranchise alan iayletmelerin kendi markasayla iay yapanlara oranla aok daha az batma riski olduayu abd istatistiklerinden garalmektedir bu durum alkemizde henaz kanatlanmamaay olmakla birlikte baayarala franchise zincirlerinin verileri esas alandaayanda baayarasazlak orananan oldukaa daayak olduayu ortaya aakmaktadar franchise alanin rasklerayaksek yataramfranchise alan genellikle sisteme girebilmek iain bir franchise giriay bedeli ademek zorunda kalmaktadar aaylek bir dakkana devir alarken verilen hava parasa gibi avantajlara olan ve baayamsaz bir iayletmeden daha fazla para kazandaracak bir sistemi alarken de bir bedel adenmesi saz konusu olmaktadar aayletmenin azelliklerine gare onbinlerle ifade edilenrakamlar talep edilebilmektedir bunun yana sara franchise iayletmeler belli teknolojileri kullanan belli kalitede aretim yapan belli standartlara uyan yerler olduklarandan baayamsaz bir iayletmecinin belki de seameyeceayi kadar pahala malzeme ve ekipman kullanmaktadarlar bu nedenle benzeri iayi yapmak iain gerekecek miktardan biraz fazla yataram yapalmasa saz konusu olabilmektedir yaksek iayletme giderifranchise alan kendi masraflara daayanda aoayunlukla franchise verene de bir miktar franchise kullanam bedeli ademek zorunda kalmaktadar bu miktar genellikle ciro azerinden alanmakta ve hizmet satanlarda 4 8 aran marka satanlarda 0 3 arasanda deayiaymektedir bunlara ek olarak 2 5 arasanda reklam fonu ademeleri de gelmektedir franchise iayletmeler belli kurallara uyduklara ve vergilerini dazenli verdikleri iain benzeri iayi yapan baayamsaz rakiplerine gare giderleri daha yaksektir bunun nedeni esasen franchise iayletmelerin pahala aalaaymasa deayil rakiplerin kanunsuz aalaaymasa ve haksaz rekabet yapmalaradar gadamla aalaaymabaza yataramcalar iaylerini bildikleri gibi yapmaya bayak deayer verirler yapalanan doayru veya yanlaay olmasa deayil onlaran karara olmasa onlar iain en anemli unsurdur bu gibi yataramcalaran franchise almalara halinde kendilerini sarekli baska altanda hissetmeleri kurallaran yanlaaylarana yakalamaya ve kurallaran daayana aakmaya aabalamalara kaaanalmazdar zaten bu gibi kiayilere franchise verilmemesi gerekir kata kurallarkaaak iayletmecinin aeoekendi iayinin patronuae olduayu ifadesi sak kullanalmakta ve yanlaay anlamalara yol aamaktadar aslanda kaaak iayletmeci iayinin emrindedir baaykasanan iayinde aalaayarken izin zamana gelince arkasana bakmadan gidebilen kiayi kendi iayi saz konusu olduayunda eayer kendi eksikliayini gideremiyorsa yallarca tatil yapamayabilmektedir baaykasanan iayinde aalaayarken sakalanca baayandan attaaya maayterilerin kendi iayinde her kaprisini aekmek zorunda kalmaktadar kendi iayini yapmaya istediayi gibi davranma istediayi zaman aalaayma sakaldaaya zaman barakma olarak garen kiayilerin franchising sistemini aeoeaok kataae bulmasa kaaanalmazdar zaten bu gibi kiayilere franchise verilmemesi gerekir devir ve terk kasatlamasakendi iayini yapan kiayi kiayisel nedenlerle istediayi zaman yataramana heba etme pahasana iayini barakabilir veya devredebilir franchise iayletmelerde iayletmecinin kiayisel nitelikleri aok anemli olduayundan franchise anlaaymalara genellikle devire kasatlamalar getirmekte iayi terk halinde tazminat angarmektedir bununla birlikte franchise verenler devir ve terk halinde yeni gelenden franchise giriay bedeli alacaaya ve kendi markalaranan daha iyi temsil edileceayini bildiklerinden atara genellikle zorluk aakarmamaktadarlar yaratacalaayan yok olmasafranchise alan iayletmesindeki her tarla iay akaayana angaraldaaya gibi yapmaya aalaayar kendinden bir ayey katmazsa yaratacalaayana kaybetmesi kaaanalmazdar franchise alanlaran bir kasmanda kiayilik azelliklerine baayla olarak bu durum yaayanmaktadar aslanda franchise sistemleri yaratacalaaya yok etmemesi tersine azendirmesi bu yararlanmasa gerekir arneayin bir franchise alan yeni bir fikirle geldiayinde franchise veren bu fikri deayerlendirir uygulatar baayarala bulursa tam sisteme yayar yaratacalaayan yok olduayu saptamasa yaratacalaaya olmayan franchise alanlar ve sistemini iyi aalaaytarmayan franchise verenlere has bir durumdur satan alma azgarlaayana kaybetmefranchise alan aoayu sistemde satan almalarana belirli yerlerden yapmak zorunda kalmakta ve pazarlak ayansana kaybetmektedir rekabet kanunu ile bu durum anlenmiay olsa bile kalitenin ve standartlaran saaylanmasa gerekaesiyle franchise alanan istediayi yerden istediayi markaya almasa mamkan olmamaktadar aoelkemiz ayartlaranda kalite farka garanti vermemesi raf amranan azalmaay olmasa spot piyasa vb gibi nedenlerle her aranan aeoedaha ucuzuae iayletmelere teklif edilmektedir bazen de geraekten franchise veren daayaradan alanan aranler azerinden yaksek kar beklemektedir aoayu sistemde bundan atara franchise alanan zarara olmasa bile hemen tam sistemlerde franchise alanlar pahala aldaklarana daayanmektedirler anlaaymanan kataye kullanalabilmesifranchise anlaaymalara genellikle franchise veren tarafandan uzun uayraayalar sonucu hazarlanmaay ve franchise vereni koruyan anlaaymalardar sistemin standartlaranan korunabilmesi ve kata niyetli franchise alanlaran marka imajana zedelemelerini engellemek iain bu durum makul karayalanabilir ender olarak franchise verenin kata niyetli olmasa halinde franchise alan ciddi zararlara uayrayabilmektedir anlaaymaya dayanarak yaksek fiyatla mal sataaya satalamayan stoklaran franchise alana devredilmesi sudan bahanelerle anlaaymanan sona erdirilmesi aok yakanana ayna marka ile yeni ve bayak bir franchise daha verilmesi yaayanabilir franchise verene yararlarifranchise sistemleri hia ayaphesiz franchise alanlar kadar franchise verenlere de yararla olduayu iain bu denli yayganlaaymaaytar franchise veren baayarala karla ve tutunmuay bir markanan ve iayletmenin zaten sahibidir dilerse bu markasana ayubeler aaarak yayganlaaytarabilir dilerse tam maayterilerin kendisine gelmeye zorlayabilir hangi durumda daha avantajla olacaayana deayerlendirerek kendi ayartlarana gare karar verecektir franchise verenin franchise sistemini seamesinin nedenleri sistemden beklentileri ve saayladaaya avantajlar ayu ayekilde saralanabilir yataraman azalmasakendi ayubelerini aamasa halinde gereken yataram franchise sisteminde tamamen ortadan kalkmaktadar sadece franchise sistemini yaratmek iain gereken altyapa yatarama yapalmaktadar aoayunlukla franchise verenin mali yapasa ve insan kaynaklara kasa sarede aok sayada ayubeyi aamaya uygun olmadaayandan franchise tek alternatif olmaktadar hazla nakit giriayiazubeler aama halinde uzun vadede edilecek olan kar franchise verme halinde kasa sarede franchise giriay bedeli ile realize edilecektir hizmet satan markalaran sahipleri tek iayletmeden hareketle franchise veriyorlarsa alacak olduklara franchise giriay bedeliler genellikle dayanalmaz derecede cazip garanmektedir tek iayletme ile ayna miktarda kar etmeleri hemen hemen imkansazdar sarekli gelirfranchise verilmesi halinde franchise kullanam bedeli ademeleri franchise veren iain sarekli ve dazenli bir gelir kaynaaya oluayturmaktadar hazla yayalmapek aok iay iain hazla yayalma hayati anemdedir satan alma gaca artar reklama baaylamak iain pazarda bulunmak gerekir kendi aretimini baaylatmak iain belli kapasiteyi yakalamak ayarttar vb bu gibi durumlarda kasa sarede belli sayada iayletme aaalarsa iay yarar az sayada iayletmede kalarsa iay takezler franchise vererek bayamede yanetim ve yataram yaka daayatalar yayalma hazlanar azubelerle yayalma iain geniay bir kadro bayak yataram ve zaman gerekir yerinden etkin yanetimazubeler aaalmasa halinde iayletmelerin yanetiminde profesyonel kadrolar yer alacak ve yanetim verimliliayi daayak kalacaktar franchise sisteminde yataramca ve iayletmeci ayna kiayi olduayundan tam gacana aklana ve emeayini iayine verecektir aayletme verimi artacak maayteriler memnun kalacak marka imaja gaalenecektir sorun profesyonel yaneticinin niteliayinde deayil motivasyonundadar merkeze baayla iken zarar eden ayubelerin franchise verildikten sonra ayna yerde ve ayna kadroyla kara geatiayi sak rastlanan bir olgudur aayi aayrenmiay profesyonel yaneticilerin aalaaytaklara iayletmeyi franchise aldaklara takdirde daha baayarala olduklara da garalmektedir ulaayalamayacak pazardan karbir veya bir kaa iayletmesi olan marka sahibi ayubeler aama yoluyla baza pazarlara hia bir zaman giremez uzakta olan balgeler reklamanan ulaayamadaaya alanlar kendi iaine kapala alaca gruplara buna arnektir bu pazarlarda eayer saz konusu aran veya hizmete ihtiyaa varsa marka sahibinin girmemesi halinde mutlak bir baaykasa girecek hatta onu taklit edecektir franchise verilerek hem taklit anlenmiay hem ilave gelir saaylanmaay olur artan reklam gacafranchise zincirin cirolarandan toplanan makul oranlardaki reklam fonu tek bir iayletmenin sanarla cirosu ve kasatla reklam bataesiyle hia bir zaman yapamayacaaya gaate reklam yapabilmektedir mastakil iayletme yaygan reklam yaptaaya takdirde aok noktada aran veya hizmetini sunamayacaayandan parasanan aoayunu boaya harcamaay olacaktar artan marka tananarlaayataketici bir aok yerde ayna markala maayazaya garance olumlu etkilenmekte markaya sayga duymakta arane deayer vermektedir marka imaja zincir iayletmelerle gaalenir arneayin astanbulaeda bir kaa ayube aaan her marka dikkat aekmekte ve geniay kitlelerce kasa sarede tananmaktadar bu azellik esasen franchise sistemine has bir durum deayildir bayi ve ayube zincirleri de ayna gaaten yararlanmaktadar fakat franchising bu gaca en iyi ayekilde kullanmaktadar artan satan alma gacahazla yayalmaya paralel olarak ciro ve satan alma da artacaktar satan alma pazarlaklaranda etkinlik ancak miktar ile saaylanabilir zincir maayazalar bu gaalerini satan alma pazarlaklarana derhal yansatmaktadarlar aoelkemizde son yallarda yaayanan sapermarket patlamasa bu pazarlak gacanan nasal kullanaldaayana gastermiaytir zincir marketlerin yayalmalarana paralel olarak satan almacalaran istedikleri indirimler vadeler ve ilave bedeller her yal artmaktadar belli miktarlaran altanda taketim olduayunda baskala malzeme bile sorun olmaktadar hazarlak masraflara aok tuttuayundan ya az ve pahala almak veya aok alap uzun sare stoklamak zorunda kalanmaktadar belli miktarlaran azerinde alam yapaldaayanda aretici firmanan sadece franchise veren iain aalaaymakta ve geliaytirilen teknolojiden rakiplerin yararlanmasa anlenmektedir ayi yerlerde bulunmakendine gavenen ve iddiala her iayletme en aok kazanabilmek iain en iyi yerde bulunmak ister arneayin astanbulaeda etiler baaydat caddesi niayantaaya akmerkez ankaraaeda gaziosmanpaaya azmiraede kordon alsancak gibi bu tar yerler dolu ve pahaladar bu gibi yerlerde yeterince kar etmeyen hatta kirasana adeyemeyen dakkanlar bulunabilmektedir bunlardan biri devralmak istendiayinde ise yaksek hava paralara talep edilir hava parasa ile birlikte daayanaldaayande marka sahibinin veya ondan franchise alan kiayinin yatarama kendini kurtarmayabilir oysa franchising sistemini oturtmuay karla bir iayletme iyi yerde dakkana olup da mevcut iayi az kar eden iayletmecilere franchise verebilir benzer ayekilde mal sahibi olup da kiradaki malkana kendi iayletmek isteyen kiayiler franchise almaya yatkan olmaktadarlar bu ayekilde parayla sahip olunamayacak noktalarda franchise vererek yerleaymek mamkan olmaktadar bu gibi durumlarda yeri iyi olsa bile iayi yaratemeyecek iayletmeciye franchise verilmemelidir geraekten iyi bir yer iain verilebilecek bir taviz de yerin sahibine iayi bilen bir iayletmeci ortak bulmaktar anlaaymala iayletmelerfranchise veren yaptaaya anlaaymalarla franchise alanlara belli sarelerle haklar verirken bir anlamda kendi geleceayini de garantiye almaktadar franchise alanlaran ileride yaayayacaaya sorunlar sistemin zorlanacaaya noktalar gelecek rakipler pazaran daralmasa iaylerin azalmasa sistemin az karla hale gelmesi vb gibi olumsuz geliaymeler franchise vereni etkilemeyecektir uzun sareli yapalmaay franchise anlaaymalara ile saaylam gavenilir ve samsaka baayla sataay noktalara kazanalmaay olmaktadar diayer yandan franchise anlaaymalara genellikle franchise vereni daha aok korumaktadar sorun aakaran veya sisteme zarar veren franchise alanlar olursa anlaaymaya dayanarak kolayca tasfiye edilebilirler etkin daayatamfranchise sistemlerde alanan malzeme ve aranler sanarla teslim adresleri belli ihtiyaa duyulan miktarlar dazenlidir bu durum gaz anane alanarak kurulacak dazenli daayatam sistemi muhakkak ki baayamsaz iayletmelerin her birinin tek tek malzemelerini temin etmesinden aok daha verimli aalaayacaktar dolayasayla franchise veren aaasandan daayatamla gelen bir verimlilik avantaja saz konusudur hazla tahsilataoeretici veya toptanca konumundaki franchise verenler genelde sataaylaranan tahsilatanda gecikme ve risk bulunmasandan ayikayetaidirler franchise zinciri kurulduayunda her bir iayletmenin sataay ve tahsilat miktarlara izlenecek angaralen sarelerin aayalmasa veya tahsilat yapalamamasa saz konusu olmayacaktar pek aok aretici sadece bu nedenle malana toptan piyasada satmak yerine franchise zinciri kurmak istemektedir pazardan bilgi akaayafranchise sistemi kurulduayunda taketici ile temas eden perakendeciler yakan takibe alanmaktadar aayletmelerdeki ayikayet kutulara merkezdeki maayteri ayikayet hatta yaptaralan anketler iayletmelerde yapalan denetimler vb ile taketicinin nabza kolayca tutulabilmektedir bu sayede maayteri isteklerine gare aran ve hizmetler farklalaaytaralmakta gereken denemeler sanarla sayada iayletmede yapalabilmektedir benzeri bir aalaaymanan toptan mal verilen baayamsaz perakendecilerde yapalmasa zor zaman alaca verimsiz hatta belki de imkansaz olacaktar denetleyebilmefranchise veren sataay noktalara azerinde denetim gacane sahiptir dilediayinde her birinin en ince hesaplarana kadar araaytarma imkana vardar franchise verenan raskleraaayini aayretmefranchise veren her ayeyden ance franchise alanlara iayletme sarlarana aamakta kendisini baayaraya gataren tam incelikleri anlatmaktadar franchise alanlar her ne kadar anlaaymada yer alan rekabeti engelleyici maddeleri ile baayla ise de belli riskler yine de mevcuttur aec franchise alan anlaayma bitiminde ayna iayi sardarebiliraec franchise alan anlaayma bitmeden benzer iayi kurabiliraec franchise alan anlaaymaya bozarak iayi kendi adana sardararaec franchise alan rakip franchise zincire geaerleraec eayitilmiay aalaayanlar ayralarak kendileri benzer iay yapabilirleraec eayitilmiay aalaayanlar rakip firmaya geaebiliraec iayin kanuni aaadan zayaf yanlara varsa sorun yaayandaayanda ihbarlar oluryukaradaki arnekler iayini aayretmenin getirdiayi risklerden birkaaadar ve hemen hepsi alkemizde yaayanmaaytar kata niyetfranchise alan kata niyetli ise anlaayma veya teminatlar yarar saaylamayabilir franchise alan markaya izinsiz kullanmaya sardarebilir kata iayleterek devir almaya zorlayabilir saren ticari iliaykiyi suistimal edebilir markanan itibara ile avans veya mal toplayap kaaabilir franchise veren aaasandan anlaaymaya iptal etmek istenen bir aazam deayildir baza durumlarda kurtuluay da olamamaktadar aayletme kapatmada itibar kaybafranchise veren son ve en gaala yaptaram olarak anlaaymaya iptal etme yoluna gidebilir bayle bir giriayim eayer iayletme franchise alana ait veya kirada ise tabelanan inmesi anlamana gelecektir maayteri gazande itibar kaybana neden olan bu durum franchise veren aaasandan son derece sakancaladar franchise veren eayer mamkanse anlaaymazlak halinde iayletmeyi devir almala deayilse ayna semtte biri kapanarken baayka bir iayletme aamala o da olmuyorsa ayna iayyerinde benzer iayin sardaralmesini engellemelidir farsat kayba kardan zararfranchise veren verdiayi her franchise ile kendi potansiyel maayterilerinden bir kasmana kaybeder belki ganan birinde kendi iayletmesine maayteri olabilecek kiayiler artak franchise iayletmelere yanelmektedirler balge tahsisifranchise veren her franchise balgesi ile toplam pazarandan bir balama satmaktadar satalabilecek balgeler sanarla olduayundan toplamda en fazla kara edebilmek iain her bir balgenin en uygun ayartlarla satalmasa gerekir satalan her balge en fazla getiriyi saaylayacak kiayiye verilmelidir artan genel giderlerfranchise verildiayinde zorunlu olarak genel giderler artacaktar sistemin gereayi olan altyapa eayitim denetim vb kadrolara oluayacak saren iayler iain para harcanacaktar markanan riskifranchise veren sistemini paylaayarken yallaran birikimi olan markasana da bir anlamda riske atmaktadar franchise alanlaran kendi hatalara veya franchise verenin sistemi saaylakla kuramamasa nedeniyle ayna kalitede aretim yapmamalara veya hizmet vermemeleri taketicinin gazande markaya derhal zayaflatar olduayundan farkla konumlandarar tahsilat riskiher ne kadar franchise veren tarafandan franchise giriay bedeli ve franchise kullanam bedelinin alanacaaya anlaayma ile teminat altana alanmaaysa da uygulamada ender de olsa tahsilat sorunlara yaayanmaktadar azellikle franchise verenin gacanan ve yararanan azaldaaya durumlarda franchise alanlar ademede zorluk aakarabilmekte hatta hia ademe yapmamaktadar franchise verenin gacanan zayafladaaya durumlarda markasana taayayan iayletmelerin kapanmamasa iain yaptaram uygulayamamaktadar
franchise alana yararlari
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: